تبلیغات
رمانهای من و ریوما - دل خوشیم...

دل خوشیم...

پنجشنبه 1 مهر 1395 04:54 ب.ظ

نویسنده : سارا
دلمان خوش است...

 

دلمان خوش است که مینویسیم ...

 

و دیگــران می خـواننــد ...

 

و عــده ای می گـوینــد ؛

 

آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند ...

 

و بعضــی مـی خنــدنـد ...

 

دلمــان خـوش اســت ... !

 

به لــذت هــای کــوتـاه ...

 

به دروغ هــایی که از راســت ...

 

بـودن قشنــگ تـرند ...

 

به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند ...

 

یـا کســی عاشقمــان شــود ...

 

با شــاخه گلی دل می بنــدیـم ...

 

دلمــان خـوش می شــود ...

 

به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی ...

 

و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود ...

 

چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم ...

 

و چــه ســــاده می شـکــنیم ...

 

 همــــه چیـــز را

دیدگاه ها : نظراتتون....منتظر نظرات هستم...بگین درباره اش چی فکر می کنین...
آخرین ویرایش: چهارشنبه 7 مهر 1395 11:27 ب.ظ

بهترین وب سفارشی پونی و انیمه